Ubezpieczenie domu lub mieszkania pozwala zabezpieczyć Twoją nieruchomość w raz z jej wyposażeniem, garaż i inne budynki znajdujące się na posesji. Dodatkowo możesz ubezpieczyć życie i zdrowie domowników na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń i odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla właścicieli i najemców domów lub mieszkań, a także dla osób, które budują lub remontują swoją nieruchomość.

Obecnie mamy wybór na jakich zasadach chcemy ubezpieczyć swoją nieruchomość. Na ryzykach nazwanych:

  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmujące zakresem: deszcz, dym i sadza, fala uderzeniowa, grad, lawina, osunięcie się ziemi niespowodowane działalnością człowieka, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek albo przymusowe lądowanie statku powietrznego lub upadek jego części bądź przewożonego przez niego ładunku, wiatr,  wybuch,  zalanie rozumiane jako działanie wody lub innych płynów bądź pary pochodzących z instalacji, urządzeń, akwarium lub łóżka wodnego bądź opadów atmosferycznych, śnieg lub lód rozumiane jako działanie ciężaru nagromadzonego śniegu lub lodu zalegającego na dachach domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, budowli, domów letniskowych, zapadanie się ziemi;

lub

  • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risk) czyli ubezpieczenie od wszelkich, niewyłączonych w OWU, ryzyk przyszłych, niepewnych, nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia;

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o klauzule dodatkowe, m.in.:

  • ubezpieczenie mienia od stłuczenia lub pęknięcia,
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (All Risks) – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego użytku domowego od uszkodzeń
  • mienie firmowe – ubezpieczenie mienia ruchomego, wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej i wchodzącego w skład majątku firmy, stanowiącej własność Klienta
  • ubezpieczenie pomocy informatycznej – całodobowa zdalna pomoc informatyka w przypadku problemów związanych ze sprzętem
  • ubezpieczenie agroturystyczne – rozszerzenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone agroturystom, w związku z prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego.

OWU do zapoznania. Wiem, że jest tego dużo.  Na szczęście dobrze trafiłeś. Zachęcam Cię do kontaktu ze mną. Chętnie porozmawiam o Twoich potrzebach i przedstawię zakres ubezpieczenia dopasowany do Twoich potrzeb.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy lub reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c., a także nie ma charakteru materiału doradczego.