ODŚNIEŻANIE przed posesją

 

Zgodnie z art. 61 ustawy prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu (chodnika) w razie wystąpienia intensywnych opadów śniegu.

Obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości.
Za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu.

Właściciel nieruchomości do której przylega chodnik odpowiada za jego stan w razie wystąpienia wypadku losowego na zasadzie WINY. Art. 415 kodeksu cywilnego wyraźnie mówi, że „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Działanie takie to właśnie nie oczyszczenie chodnika ze śniegu lub zamarzniętego lodu. Udowodnienie winy należy do poszkodowanego jako osoby, która wiąże z tym określone skutki prawne (art. 6 KC).

Taka osoba powinna zadbać o odpowiednią dokumentację przebiegu zdarzenia, kosztów leczenia, rehabilitacji i poniesionych obrażeń. Na pewno przydatne będą zeznania świadków oraz wykonane zdjęcia z miejsca wypadku chwilę po zdarzeniu.

Za odśnieżanie chodników nie jest odpowiedzialna gmina. Obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielach przyległych nieruchomości. Warto o tym pamiętać, jeśli chce się uniknąć mandatu. Należy pamiętać, że za nieodśnieżenie chodnika przed swoją posesją grozi mandat od strażnika miejskiego w wysokości od 100,00 zł do 500,00 zł. Jeżeli nie zgodzimy się na przyjęcie mandatu, sprawa trafi do sądu grodzkiego a ten może wymierzyć karę nawet w wysokości 5 000,00 zł

Wyjątkiem od reguły obowiązku odśnieżania są następujące przypadki:

– gdy na chodniku jest dopuszczone płatne parkowanie samochodów osobowych,

– gdy chodnik przebiega przez teren budowy, w takie sytuacji za porządek odpowiada wykonawca,

– gdy chodnik przebiega wzdłuż nieruchomości, ale bezpośrednio do niej nie przylega, gdyż między nimi znajduje się trawnik będący własnością gminy. W takiej sytuacji obowiązek ten spoczywa na gminie.

Są dwa sposoby na uniknięcie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego:

– wynajęcie firmy, która zajmie się odśnieżaniem. Podpisanie takiej umowy „przerzuca” odpowiedzialność na tą firmę, której płacimy za odśnieżenie,

– zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przy okazji ubezpieczenia budynku. Jeżeli idąc nie odśnieżonym chodnikiem przed naszym domem osoba trzecia się pośliźnie i zrobi sobie krzywdę towarzystwo ubezpieczeniowe będzie w odpowiedzialności do wysokości sumy gwarancyjnej którą wybraliśmy.

Dlatego też warto o tym pamiętać, że ubezpieczenie nieruchomości to nie tylko mury i mienie ale również nasze OC w życiu prywatnym. Takie kompleksowe ubezpieczenie uchroni nas przed różnymi niespodziewanymi zdarzeniami.

Zapraszam do kontaktu ze mną chętnych do zawarcia takiego kompleksowego ubezpieczenia nieruchomości w raz z OC.