Szkoda pożyczonym samochodem

 

Około 20% wypadków drogowych powodują osoby, które prowadzą CUDZY POJAZD. Jeżeli właściciel ubezpieczył samochód w zakresie OC to kierująca go osoba unika w części kosztów związanych z wypadkiem. Ubezpieczenie OC przypisane jest bowiem do samochodu a nie kierowcy. Dzięki temu TU jest w odpowiedzialności i wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu. Jednak finansowo odczuje to na swojej skórze właściciel samochodu, ponieważ to on będzie musiał zapłać więcej za ochronę w zakresie OC na kolejny rok oraz utraci część wypracowanych zniżek. Różnicę w składce jednak dla przyzwoitości powinien pokryć sprawca kolizji. Tak samo jak koszty związane z naprawą pożyczonego samochodu jeżeli właściciel nie miał AC. Wszystko jest kwestią porozumienia się między stronami oraz wielkości uszkodzeń w pożyczonym samochodzie.

Natomiast problematyczna jest sprawa gdy samochód nie był ubezpieczony przez właściciela. W takiej sytuacji kierujący samochodem solidarnie z właścicielem nieubezpieczonego pojazdu odpowiada za wyrządzoną szkodę (art. 110 i 132 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych). Na właściciela tego pojazdu nałożona zostanie kara za brak ważnego OC (za samochód osobowy bez ważnego ubezpieczenia powyżej 14 dni w 2017 roku kara ta wynosi  4 000,00 zł). Będzie musiał również wykupić polisę OC na rok. Natomiast koszty rekompensujące wyrządzoną szkodę będą pokrywać obydwaj solidarnie.

Jest też wyjątek, kiedy to sprawca wypadku pokryje 100% kosztów związanych ze szkodą gdy samochód nie miał ważnego ubezpieczenia OC. Właściciela pojazdu natomiast nie ominie kara finansowa za brak OC oraz obowiązek wykupienia polisy OC. Przypadki  o których mowa to gdy kierujący:

–  zbiegł z miejsca zdarzenia,

– spowodował wypadek pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,

– z premedytacją wyrządził szkodę,

– wszedł w posiadanie samochodu po popełnieniu przestępstwa (np. włamania i kradzieży),

– nie dysponował uprawnieniami do kierowania pojazdem.

W takim przypadku jeżeli nawet najpierw odkodowanie zostanie wypłacone przez UFG to ubezpieczycielowi przysługuje prawo regresu gdy miała miejsce przynajmniej jedna z wymienionych powyżej okoliczności (art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych) od sprawcy wypadku a nie właściciela pojazdu.