Sprzęt FOTO osoba fizyczna

 

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i NIE prowadzisz działalności gospodarczej a chciałbyś ubezpieczyć swój sprzęt fotograficzny to zapraszam do kontaktu ze mną. Mam dla Ciebie przygotowaną ofertę.

Warunek – kompleksowe ubezpieczenie Twojego domu lub mieszkania,

Akceptowane są zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia mieszkania u innego ubezpieczyciela.

Zalety:

– sprzęt fotograficzny ubezpieczony w miejscu ubezpieczenia oraz po za nim na terenie CAŁEGO ŚWIATA !!!!

– max wartość ubezpieczonego sprzętu to 50 000,00 zł (udział własny w szkodzie 100,00 zł)

– zakres ubezpieczenia All risks (czyli od wszystkiego co nie jest wyłączone),

– stłuczenie do 1 500,00 zł, (udział własny w szkodzie 100,00 zł)

– wartość ubezpieczenia – „odtworzeniowa odpowiadająca kosztom naprawy, wytworzenia lub cenie zakupu nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach”

– możliwość rozszerzenia zakresu ubezp. OC o szkody wyrządzone podczas użytkowania dronów do 25 kg,

– ubezpieczenie OC działa na terenie CAŁEGO ŚWIATA !!!!!

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI za:

– zatopienie/ utopienie mienia,

– tzw. kradzież ZWYKŁĄ,

– jeżeli nie spełniono wymogów dotyczących zabezpieczenia mienia zgodnie z OWU,

– mienie przechowywane w namiotach,

– mienie znajdujące się na bezkabinowych jednostkach pływających,

– powstałe wskutek wojny, wrogich działań obcego państwa, działania o charakterze wojennym (niezależnie od tego, czy wojna została wypowiedziana czy nie), wojny domowej, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, strajków,

– polegające na zużyciu, ścieraniu, starzeniu, w tym na naturalnym, stopniowym pogarszaniu się właściwości mienia, jak również zmianie kształtu, przebarwieniu, poplamieniu, zarysowaniu, zadrapaniu, wyszczerbieniu, odkształceniu, erozji, korozji, utlenieniu, powstaniu kamienia kotłowego,

– polegające na awarii, za którą rozumie się zakłócenia w funkcjonowaniu przedmiotu ubezpieczenia nie spowodowane czynnikiem zewnętrznym,

powstałe wskutek drgań spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub statków powietrznych,

– powodzi – można włączyć do zakresu,

– ubezpieczenie nie obejmuje również szkód będących następstwem utraty mienia w wyniku zagubienia, oszustwa, defraudacji, sprzeniewierzenia,

– programy komputerowe oraz dane na nośnikach wszelkiego rodzaju,

– w mieniu ruchomym czasowo znajdującym się u Ubezpieczonego, jeżeli zostało użyczone lub wypożyczone Ubezpieczonemu przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w zakresie użyczania lub wypożyczania takiego mienia,

ZABEZPIECZENIA:

„Ubezpieczone mienie uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli:

znajdowało się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego,

– znajdowało się pod opieką zawodowego przewoźnika, któremu zostało powierzone jako bagaż na podstawie dokumentu przewozowego,

– zostało umieszczone w zamkniętym na zamek pomieszczeniu użytkowanym przez Ubezpieczonego,

– zostało umieszczone w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego, kabinie przyczepy samochodowej lub jednostki pływającej,

znajdowało się w zamkniętym boksie dachowym;

– zostało oddane do przechowalni bagażu.

W przypadku pozostawienia mienia ruchomego w pojeździe samochodowym, kabinie przyczepy samochodowej lub kabinie jednostki pływającej, Ubezpieczony zobowiązany jest zapewnić, aby pojazd samochodowy, kabina przyczepy samochodowej lub kabina jednostki pływającej były wyposażone w stały dach (hardtop) oraz zamknięte na zamek zabezpieczający lub kłódkę wielozastawkową, a pozostawione w pojeździe samochodowym, kabinie przyczepy samochodowej lub kabinie jednostki pływającej mienie znajdowało się w miejscu niewidocznym z zewnątrz tych pojazdów.”

OWU do pobrania