Sprzęt FOTO na FIRMĘ

 

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz firmę i chciałbyś ubezpieczyć swój sprzęt fotograficzny to zapraszam do kontaktu ze mną. Mam dla Ciebie przygotowaną ofertę.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO od szkód rzeczowych

WARUNKI:

– sprzęt nie starszy niż 10 lat od daty jego wytworzenia,

– wykaz sprzętu: (nazwa/ model/ nr fabryczny/ rok zakupu/ wartość zakupu),

ZAKRES UBEZPIECZENIA

– zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia bezpośrednio wskutek wszystkich ryzyk, które nie zostały wyłączone z zakresu ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami OWU lub dodatkowymi postanowieniami Umowy.

Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności zdarzenia powstałe wskutek:

1) niewłaściwej obsługi ubezpieczonego sprzętu wynikającej z niedbalstwa;

2) wandalizmu;

3) kradzieży z włamaniem lub rabunku;

4) pożaru, osmalenia, przypalenia, działania sadzy lub wysokiej temperatur;

5) wybuchu, uderzenia pioruna lub upadku statku powietrznego;

6) zalania opadami bądź innymi czynnikami atmosferycznymi (np. para, mgła, mróz, wilgoć), a także innymi rodzajami cieczy lub korozją powstałą w wyniku działania w/w czynników;

7) burzy, wiatru, przypływów sztormowych, gradu, lawiny, osuwisk skalnych lub zapadania się bądź osuwania się ziemi;

8) błędów projektowych, produkcyjnych lub konstrukcyjnych, a także ukrytych wad materiałowych;

9) przepięcia piorunowego, przetężenia lub zjawiska indukcji.

 

– możliwe rozszerzone zakresu o ryzyko powodzi,

– możliwe rozszerzenie o akty terroru, strajków, zamieszek i rozruchów;

 

Franszyza redukcyjna 300 zł (możliwość jej wykupienia)

 

MIEJSCE UBEZPIECZENIA:

– sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową w miejscu ubezpieczenia określonym w Umowie, także w czasie jego przemieszczania lub transportowania w obrębie miejsca ubezpieczenia,

– możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia poza miejscem ubezpieczenia (teren RP) klauzula (101/1) w zakresie ryzyk objętych Umową oraz:

kradzieży z włamaniem z pojazdu, jednakże Ubezpieczony zobowiązany jest zapewnić aby:

1) pojazd był wyposażony w stały dach (sztywna konstrukcja);

2) pojazd został po zaparkowaniu należycie zamknięty (co najmniej na zamknięcia fabryczne);

3) ubezpieczony przedmiot był przechowywany w bagażniku pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz;

4) w godzinach nocnych tzn. w godz. 22.00 – 6.00 pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w garażu zamkniętym na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową i wyposażony był w sprawne i atestowane urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm).

W razie nie dopełnienia przez Ubezpieczonego ww. obowiązków zabezpieczenia mienia, jeżeli szkoda była następstwem lub uległa zwiększeniu w następstwie niedopełnienia danego obowiązku, COMENSA może odmówić wypłaty odszkodowania lub odpowiednio ograniczyć wysokość odszkodowania w zakresie w jakim szkoda była następstwem braku wypełnienia ww. obowiązków.

5) udział własny w szkodzie na podstawie niniejszej klauzuli (franszyza redukcyjna) wynosi 300 zł,

6) udział własny w szkodzie (franszyza redukcyjna) spowodowane kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem w wysokości 15% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł.

– możliwość rozszerzenia zakresu terytorialnego o kraje UE oraz Szwajcarii, Norwegii i Islandii (lub CAŁY ŚWIAT) klauzula (102):

1) udział własny w szkodzie na podstawie niniejszej klauzuli (franszyza redukcyjna) wynosi 300 zł,

2) udział własny w szkodzie (franszyza redukcyjna) spowodowane kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem w wysokości 15% wartości szkody, nie mniej niż 300 zł.

 

WARTOŚĆ sprzętu przyjęta do ubezpieczenia:

WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA (NOWA) ZALECANA – wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, tj.: wartość odpowiadająca kosztom naprawy, zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych bądź zbliżonych parametrach.

WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO – wartość mienia wynikająca z ewidencji księgowej, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia, z uwzględnieniem przeszacowań;

 

WYŁĄCZENIA:

– szkody w częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej bądź okresowej wymianie ze względu na swoje specyficzne przeznaczenie lub skład (w szczególności dotyczy to materiałów pomocniczych, wymiennych narzędzi, wymienialnych nośników danych, taśm, pisaków, głowic drukarek, źródeł światła itp.); – szkód w maszynach i urządzeniach latających (np. drony) lub pływających;

– szkód w sprzęcie służącym do realizacji filmów np. kamery, rejestratory dźwięku, który jest wykorzystywany do działalności zawodowej w zakresie realizacji filmów lub rejestracji dźwięku (MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZENIA do zakresu ubezpieczenia).

– eksploatowania przedmiotu ubezpieczenia niezgodnie z jego przeznaczeniem,

sprzeniewierzenia, oszustwa, defraudacji, zaginięcia bądź zgubienia przedmiotu ubezpieczenia lub kradzieży nie stanowiącej kradzieży z włamaniem;

– kradzieży z włamaniem w lokalach zabezpieczonych niezgodnie z postanowieniami dotyczącymi minimalnych wymogów zabezpieczenia określonych w Załączniku nr 1 do niniejszych OWU,

– nieusunięcia funkcjonalnych wad lub usterek (np. skutków działania złośliwego oprogramowania komputerowego), chyba że te wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia;

naturalnego zużycia lub starzenia się części ubezpieczonego mienia, wynikającego z jego normalnego użytkowania lub eksploatacji;

– trzęsienia ziemi, wybuchu (erupcji) wulkanu, trzęsienia dna morskiego, tsunami, tajfunu, cyklonu lub tornada;

uszkodzeń wpływających na estetykę, takich jak zadrapania;

– zamierzonego przeciążenia mienia;

– niedziałania, nieprawidłowego działania sprzętu, oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowniku mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utraty lub zniekształcenia informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik informacji, używane w dowolnym elektronicznym urządzeniu, systemie lub sieci;

 

USTALENIE WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA

Wysokość odszkodowania określa się według cen z dnia powstania zdarzenia zgodnie z poniższymi zasadami:

1) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) – na podstawie udokumentowanych rachunkami faktycznie poniesionych kosztów naprawy niezbędnych do przywrócenia uszkodzonych przedmiotów do stanu z okresu bezpośrednio poprzedzającego powstanie szkody, bez potrąceń z tytułu zużycia technicznego mienia wymienionych części, według kosztów zakupu materiału i kosztów robocizny niezbędnej w celu naprawienia uszkodzonego przedmiotu, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego;

2) w przypadku wymiany sprzętu, gdy naprawa sprzętu jest niemożliwa lub gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość sprzętu z okresu bezpośrednio poprzedzającego powstanie szkody (strata całkowita) – według kosztów zakupu identycznego, fabrycznie nowego przedmiotu lub przedmiotu analogicznego rodzaju i jakości, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego;

3) jeżeli wystąpiła strata całkowita, a ubezpieczony sprzęt nie będzie wymieniany – według kosztów nie wyższych niż wartość rynkowa sprzętu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody.