SPRZEDAŻ SAMOCHODU a co z OC ?

 

No właśnie, bardzo często zadawane pytanie przez Was, którzy dzwonicie do mnie 😀

W przypadku sprzedaży pojazdu mechanicznego, na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC, począwszy od dnia przeniesienia prawa własności (podpisania umowy sprzedaży lub darowizny).

Umowa ubezpieczenia OC, nabyta wraz z pojazdem mechanicznym, rozwiązuje się z upływem okresu, na który została zawarta. W tym przypadku nie ma automatycznego wznowienia jej na kolejny okres 12 miesięcy.

Aby zbywca samochodu nie otrzymał listownie polisy automatycznie wznowionej na kolejny okres ubezpieczenia ma obowiązek pisemnego powiadomienia ubezpieczyciela o zmianie właściciela pojazdu w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności. Do momentu powiadomienia ubezpieczyciela obie strony solidarnie odpowiadają za zapłatę należnej składki (np. II raty).

Ustawa dokładnie podaje, jakie dane nowego posiadacza należy przedstawić ubezpieczycielowi. Pismo to powinno zawierać imię, nazwisko i PESEL nabywcy, o ile został nadany lub nazwę, siedzibę i REGON w przypadku, gdy nabywcą jest podmiot gospodarczy.

WZÓR ZAWIADOMIENIA

Ustawa nakłada na zbywcę obowiązek przekazania nowemu właścicielowi potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

Nabywca pojazdu mechanicznego, który nie otrzymał ważnej polisy OC od zbywcy, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC w dniu przeniesienia na niego prawa własności, nie później jednak niż w dniu wprowadzenia pojazdu do ruchu.

Nabywca może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w dowolnym czasie po nabyciu pojazdu i zawsze w formie pisemnej. Umowa rozwiąże się w dniu złożenia wypowiedzenia. Najczęściej jednak nowo nabywca nie decyduje się na wypowiedzenie OC, woli z niego korzystać do końca trwania okresu ubezpieczenia.

WZÓR WYPOWIEDZENIA

Ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki z tytułu ubezpieczenia OC, uwzględniając zniżki lub zwyżki jakie przysługują nabywcy od dnia przeniesienia prawa własności. Najczęściej jednak TU nie robi tego gdy polisa OC jest przez zbywcę pojazdu opłacona w całości. W takiej sytuacji wystawiany jest aneks zmieniający właściciela pojazdu oraz nr rej. Nowo nabywca ma prawo korzystać z tego ubezpieczenia do końca jego trwania. Polisa taka nie wznowi się jednak automatycznie jak pisałem wcześniej. Dlatego nowo nabywca musi pamiętać/ zapisać sobie w kalendarzu kiedy kończy się to ubezpieczenie i wykupić nowe już w dowolnie wybranym przez siebie TU.

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

Jeżeli nowo nabywca nie wypowie ubezpieczenia OC, to ma prawo korzystać z „naszego” ubezpieczenia do końca trwania tej polisy. W takim przypadku nie przysługuje nam zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia z ryzyka OC.

Jeżeli nowo nabywca wypowie na piśmie ubezpieczenie OC „naszemu” ubezpieczycielowi a my otrzymamy od niego kopię tego dokumentu to możemy wystąpić z wnioskiem o zwrot składki z OC.

Przysługuje nam oczywiście zwrot składki z AC, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nie przechodzi na nowo nabywcę jak OC. Musimy pamiętać, że należy w tej sprawie złożyć stosowne pismo w raz z nr konta, na które mają być przelane środki za niewykorzystany okres ubezpieczenia AC. Najlepiej zrobić to za jednym „zamachem”, gdy zgłosimy się z umową kupna/ sprzedaży u naszego ubezpieczyciela aby powiadomić go o zbyciu pojazdu. Obecnie można te czynności załatwić również drogą elektroniczną.

Jeżeli macie jakieś pytania w tej materii oczywiście zapraszam do kontaktu. Na pewno rozwieje Wasze niejasności. Do usłyszenia 😀